#
  วัน/เดือน/ปี
  เรื่อง
8 พ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูภาษาอังกฤษ).อ่านต่อ..
10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน(วัสดุสำนักงาน) .อ่านต่อ..
10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (ค่าถ่ายเอกสาร) .อ่านต่อ..
9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และการบริการ .อ่านต่อ..
8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน(แบตเตอรี) .อ่านต่อ..
8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน(เครื่องพิมพ์ Inkjet printers) .อ่านต่อ..
8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน(ตู้เอกสาร) .อ่านต่อ..
23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ .อ่านต่อ..
23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด .อ่านต่อ..
23 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการปรับปรุงห้องฝ่ายปกครอง .อ่านต่อ..
13 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าครุภัณฑ์) .อ่านต่อ..
11 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าครุภัณฑ์) .อ่านต่อ..
10 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) .อ่านต่อ..
3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าวัสดุ) .อ่านต่อ..
3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ค่าครุภัณฑ์) .อ่านต่อ..
3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าวัสดุ) .อ่านต่อ..
3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าครุภัณฑ์) .อ่านต่อ..
2 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน22,000 .อ่านต่อ..
2 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าครุภัณฑ์) .อ่านต่อ..
30 ก.ค.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล .อ่านต่อ..
9 ก.ค.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการวันสำคัญกิจกรรมสุนทรภู่ .อ่านต่อ..
8 ก.ค.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการส่งเสริมผู้เรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .อ่านต่อ..
1 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน(ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว) .อ่านต่อ..
29 ก.ค. 2564
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ .อ่านต่อ..
11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (ค่าจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน) .อ่านต่อ..
11 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (ค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่งนักเรียน) .อ่านต่อ..
4 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม .อ่านต่อ..
1 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 9,700 .อ่านต่อ..
1 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 22,460 .อ่านต่อ..
1 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 52,514 .อ่านต่อ..
1 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน (ซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ) .อ่านต่อ..
25 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล .อ่านต่อ..
25 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา) .อ่านต่อ..
24 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 23,033 .อ่านต่อ..
24 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 13,000 .อ่านต่อ..
24 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(จัดซื้อหนังสือเรียน) .อ่านต่อ..
11 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน .อ่านต่อ..
11 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน .อ่านต่อ..
10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน .อ่านต่อ..
10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว .อ่านต่อ..
19 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .อ่านต่อ..
26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนาร(ไวนิล) .อ่านต่อ..
26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนาร(วัสดุ) .อ่านต่อ..
26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือ-เนตรนาร(อาหารกลางวัน) .อ่านต่อ..
10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนงานกีฬาสี .อ่านต่อ..
10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน .อ่านต่อ..
10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าตามโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน .อ่านต่อ..
9 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล .อ่านต่อ..
26 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของครู .อ่านต่อ..
26 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการส่งเสริมตามศักยภาพของครู .อ่านต่อ..
27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ประจำปีงบประมาณ2564 .อ่านต่อ..
21 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน(โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว) .อ่านต่อ..
8 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการกิจกรรมชุมนุม .อ่านต่อ..
14 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล .อ่านต่อ..
14 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และการบริการ(งานก่อสร้าง ทางเดินคอนกรีต) .อ่านต่อ..
17 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุการศึกษา) .อ่านต่อ..
28 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน .อ่านต่อ..
18 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการวันสำคัญ(กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่) .อ่านต่อ..
8 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน .อ่านต่อ..
14 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุสำนักงาน) .อ่านต่อ..
15 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน (กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป) .อ่านต่อ..
11 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน .อ่านต่อ..
31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล ..อ่านต่อ..
1 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีตาร์ม.ต้น ..อ่านต่อ..
1 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีตาร์ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
19 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ม.ต้น 14,000 บาท ..อ่านต่อ..
1 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ม.ต้น 33,000 บาท ..อ่านต่อ..
19 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
24 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ม.ต้น ..อ่านต่อ..
24 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
20 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ..อ่านต่อ..
20 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ..อ่านต่อ..
1 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีตาร์ม.ต้น ..อ่านต่อ..
1 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีตาร์ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
19 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ม.ต้น ..อ่านต่อ..
19 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเกษตร ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงาน ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดนตรี ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพละ ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการภาษาไทย ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการศิลปะ ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสังคม ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอังกฤษ ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอุตสาหกรรมศิลป์ ..อ่านต่อ..
28 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน ..อ่านต่อ..
27 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ..อ่านต่อ..
20 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาว ..อ่านต่อ..
19 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ..อ่านต่อ..
18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล ม.ต้น ..อ่านต่อ..
17 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ..อ่านต่อ..
31 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการกิจกรรมชุมนุม ..อ่านต่อ..
2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และการบริการ ..อ่านต่อ..
2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และการบริการ ..อ่านต่อ..
2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่และการบริการ ..อ่านต่อ..
3 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการการเรียนการสอน ..อ่านต่อ..
10 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ..อ่านต่อ..
30 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ..อ่านต่อ..
24 ก.ย. 2563
ประกาศซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาว ..อ่านต่อ..
24 ก.ย. 2563
ประกาศ SBMLD วอลเลย์ ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
24 ก.ย. 2563
ประกาศ SBMLD วอลเลย์ ม.ต้น ..อ่านต่อ..
24 ก.ย. 2563
ประกาศโครงการพัฒนาห้องสมุด ..อ่านต่อ..
14 ก.ย. 2563
ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ..อ่านต่อ..
24 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป์นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ..อ่านต่อ..
24 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป์นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป์นเลิศด้านงานประดิษฐ์ ม.ต้น ..อ่านต่อ..
18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป์นเลิศด้านงานประดิษฐ์ ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
13 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ควาเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ปลาย ..อ่านต่อ..
13 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ควาเป็นเลิศด้านอาหารไทย ม.ต้น ..อ่านต่อ..
11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล ..อ่านต่อ..
7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ..อ่านต่อ..
7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดวงโยธวาทิต ..อ่านต่อ..
7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา ..อ่านต่อ..
6 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ ..อ่านต่อ..
4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการวันสำคัญฯ ..อ่านต่อ..
4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญฯ ..อ่านต่อ..
30 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์ภายในโรงเรียน ..อ่านต่อ..
29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่มโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ..อ่านต่อ..
29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ..อ่านต่อ..
29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ..อ่านต่อ..
17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการวันสำคัญฯ ..อ่านต่อ..
17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญฯ ..อ่านต่อ..
16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ตาม์โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน ..อ่านต่อ..
15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน ..อ่านต่อ..
13 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศด้านดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย..อ่านต่อ..
10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์โครงการพัฒนาผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศด้านดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น..อ่านต่อ..
9 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ..อ่านต่อ..
3 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการวันสำคัญทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องทิ่น ..อ่านต่อ..
1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้าเหมาบริการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1/2563 ..อ่านต่อ..
30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน(เอกศิลปะ) ..อ่านต่อ..
30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2563..อ่านต่อ..
30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างหมาบริการปรับปรุงโรงอาหาร ..อ่านต่อ..
15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนฯ(เอกภาษาอังกฤษ) ..อ่านต่อ..
15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนฯ(เอกภาษาไทย) ..อ่านต่อ..
15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนฯ(เอกสังคมฯ) ..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนฯ(เอกพลศึกษา) ..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนฯ(เอกคอมพิวเตอร์) ..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนฯ(เอกดนตรีศึกษา) ..อ่านต่อ
15 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนฯ(เอกเกษตร) ..อ่านต่อ
31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน ..อ่านต่อ..
31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน ..อ่านต่อ..
6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อพรรณไม้พฤกษศาสตร์ฯ ..อ่านต่อ..
6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ..อ่านต่อ..
4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและกรอบเกียรติบัตรฯ ..อ่านต่อ..
4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว ..อ่านต่อ..