#

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

 

About us

SBP history

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔  หมู่ที่ ๕ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๕๕๘-๐๔๐ โทรสาร -E-mail : sbpschool๒๕๕๗@gmail.com Website : http:// www.ssbp.ac.th
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่๑๑๘ไร่  ๓ งาน  ๖๔ ตารางวา

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลซับสมบูรณ์  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๓๗
ตามหนังสือสามัญศึกษาจังวัดขอนแก่น ที่  ศธ.๐๘๑๙/๔๐๗ ลงวันที่  ๒๐ มกราคม  ๒๕๓๗ และมอบให้นายสมศักดิ์  พลเดช  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและประสานงานสาขาฯ  ซึ่งสภาตำบลซับสมบูรณ์โดยการนำของกำนันชนะ  นาคโทน และคณะกรรมการสภาตำบลซับสมบูรณ์  ได้มีมติที่ประชุมมอบที่ดินให้จัดตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖  มีเนื้อที่  ๑๑๘ ไร่ 
๓ งาน  ๖๔ ตารางวา และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัยเป็นเอกเทศ  เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๔๐
      ต่อมาได้โอนย้ายอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๑  ปัจจุบันมี ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  เป็นผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกซับแดง  หมู่ ๕ ตำบลซับสมบูรณ์อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น  ช่วงกิโลเมตรที่  ๒๔ ของทางหลวงหมายเลข  ๒๒๙ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 
ประมาณ  ๘๐ กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอมัญจาคีรี  ๒๖ กิโลเมตรและห่างจากอำเภอ  โคกโพธิ์ไชย  ประมาณ  ๘ กิโลเมตร
      ทิศเหนือ          จดที่ดินสาธารณประโยชน์
      ทิศตะวันออก     จดกับที่ป่าสงวนแห่งชาติ
      ทิศตะวันตก      จดกับที่ดินทำกินของชุมชนบ้านซับแดง
      ทิศใต้             จดกับถนนหลวง หมายเลข ๒๒๙ ระหว่าง มัญจาคีรี – ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ปัจจุบันมีนายสมพงษ์  บุรณะสุทธิ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๑๐ ห้องเรียน มีนักเรียน ๑๘๘ คน

 

#